Algemene voorwaarden

Factuurvoorwaarden
Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen
voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

1. De goederen /diensten worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon. De koper dient de
geleverde goederen/diensten onmiddellijk na te zien. Eventuele klachten moeten uiterlijk binnen de acht
werkdagen na ontvangst worden overgemaakt.
2. Annulering van de bestelling is slechts mogelijk indien zij schriftelijk door de koper wordt gevraagd, uiterlijk
binnen de vijf werkdagen na de bestelling en voor zover zij schriftelijk door ons wordt bevestigd. In geval van
annulatie is de klant een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10 procent van de totale waarde van de
bestelling, onverminderd bewijs van hogere schade door de verkoper. Het forfaitaire bedrag bedraagt minimum
twintig euro. Eventueel betaalde voorschotten worden niet terugbetaald.
3. Onze leveringen en diensten zijn contant betaalbaar of ten laatste betaalbaar vijftien dagen na factuurdatum.
Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder
ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd met twaalf procent intrest per jaar en een schadebeding van tien
procent met een minimum van veertig euro, en worden tevens eventuele andere openstaande facturen
onmiddellijk opeisbaar.
4. Wanneer de koper de contractuele verplichtingen niet nakomt, houden wij ons het recht voor om, na
ingebrekestelling, hetzij onze verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke
tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de
acht werkdagen, onverminderd het recht op schadevergoeding.
5. Onze overeenkomsten worden steeds aangegaan onder ontbindende voorwaarde van faillissement van de
klant. Ingeval van kennelijk onvermogen of overmacht, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst
eenzijdig en zonder nood aan voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden.
6. Partijen erkennen dat de nietigheid van één van de clausules uit de overeenkomst, niet de nietigheid van de
hele overeenkomst met zich meebrengt. In dit geval verbinden partijen zich ertoe de nietige clausule te vervangen
door een rechtsgeldige clausule die zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke bedoeling van de partijen aanleunt.
7. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen worden uitsluitend
voor de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Oostende, gebracht.

Over NaGeBa vzw

Activiteiten vol inspiratie en bewustwording NaGeBa staat voor Natuurlijk en Gezond in Balans. Deze vzw is ontstaan uit de noodzaak om de 'moderne' mens ruimte te geven om zich opnieuw te verbinden. Verbinden op alle mogelijke manieren: met zichzelf, met de ander én met de natuur. NaGeBa wil vanuit dat opzicht mensen samen brengen tijdens activiteiten waar rust en verstilling mogelijk zijn, waar zelf-ontplooiing en bewust worden kan. Voor iedereen toegankelijk, op een ont-moetende manier. Steeds gemoedelijk en met een open mind.

Neem contact met ons op

Mobiel
0499180506
E-mail
info@nageba.be

Facebook